Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 Sayılı Kanun


27 Mart 2018 tarihli ve 30373 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7103 sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız.

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklendi.

• Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere ücret istisnası getirildi.

• Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret tanımına girdiği belirtildi.

• Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin kalıcı düzenleme yapıldı.

• Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlandı.

• 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.

• Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyeti 1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırıldı.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/55) görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş