Yıl Sonuna Kadar Yapılması Gereken Önemli Hatırlatmalar


(21 Aralık Tarihli değişikliklere göre GÜNCELLEME yapılmıştır)

YIL SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

20/12/2017 

Sayın Üyemiz,                                 

Son dönemlerde sürekli mevzuat  değişiklikleri nedeniyle hazırlamış olduğumuz metni bilgilerinize sunarız.

1.  Güncellendi  Eski Ödeme Kaydedici Cihazlar Mali Hafızaları doluncaya kadar kullanılabilecektir. (VUK.488 nolu tebliğ) 

2. Ödeme tarihi daha önce 26 Aralık 2017 olarak açıklanan Şubat/2017 dönemine ait Ertelenmiş Sigorta Primleri ile Kasım/2017 dönemine ait cari ay primlerinin ödeme tarihi tekrar  güncellenerek 02 Ocak 2018 olarak değiştirilmiştir. (20 Aralık tarihli SGK duyurusu)

3. Serbest Meslek Erbapları ile Basit  Usule Tabi Olan Mükellefler kayıtlarını 01/01/2018 tarihinden itibaren, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter tutan mükellefler ise 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda tutması DEFTERBEYAN sistemi ile zorunlu hale getirilmiştir.

    Bu yükümlülüğe ilişkin geçiş dönemi olarak Basit Usule Tabi mükelleflere 30.6.2018 tarihine, Serbest Meslek Erbabına ise 31.01.2018 tarihine kadar sistem üzerinden başvuru yapıp sitemi kullanmaları olanağı sağlanmıştır. Serbest Meslek Erbabı, 2018 yılı için bu ay Noterden defter tasdik ettirmeyecektir. (VUK.486 nolu Tebliğ)

* Sistemi kullanmak için https://www.defterbeyan.gov.tr/ adresi kullanılacaktır.

* Açılan sayfadaki “BAŞVURU YAPINIZ “ butonuna basılacak.

* Meslek Mensubunun Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile giriş yapılacak.

* Açılan pencereden “Kendim için başvuru yapacağım veya müşteriniz için ise; “Mükellefim için başvuru yapacağım” butonuna basılacak.

* Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi ekranındaki bilgilere eklenecek bilgi varsa eklenecek.

* “Defter-Beyan Sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum.” Kutucuğu işaretlenecek. Ön izleme butonuna basılacak ve Dilekçenin bir çıktısını kağıt ortamında alınacak

* BAŞVURU butonuna basarak işlem tamamlanacak.

4. Serbest Meslek Makbuzu (e-smk), Sevk  İrsaliyesi (e-irsaliye) ve Müstahsil Makbuzunun (e-mustahsil) elektronik ortamda düzenlenebilmesi olanağı getirilmiştir. Mükelleflerden dileyenler belirtilen belgeleri elektronik ortamda düzenleyebileceklerdir. Bu sistemden yararlanma konusunda mükelleflere ihtiyarilik tanınmıştır. Dolayısıyla bu belgelerin 1.1.2018 tarihinden sonra da, önceden olduğu gibi, elektronik ortamı tercih etmeyen mükellefler tarafından kâğıt ortamında düzenlenmesi mümkündür. Kullanmaya başlayanlar da sonradan bu tercihlerinden vazgeçebilirler (VUK. 487 nolu tebliğ)

5. (Güncellendi) Muhtasar ve  Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılarak Uygulamanın başlangıç tarihi Eskişehir ilinde 01/07/2018 tarihine çekilmektedir.(21 Aralık 2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği-Sıra No: 3)

6. Ödeme Emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi, teminatlı alacaklarda teminatın paraya çevrilmesinden önce borçluya verilecek süre 7 günden 15 güne çıkartılmıştır. (7061 sayılı Kanun)

7. Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisnada söz konusu oran %50’ye indirildi. Bu oran değişikliğinin, 7061 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 5.12.2017 tarihinden sonra yapılan satış işlemlerine uygulanması gerekmektedir. (7061 sayılı Kanun)

8. Gayrimenkul sermaye iratları ile  ilgili Götürü gider yöntemini seçenlerin uyguladığı %25 oranı %15’e indirildi. Bu değişiklik ise Mart 2018’de verilecek 2017 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinde dikkate alınacak.  (7061 sayılı Kanun)

9. Kurumlar vergisi oranı % 20’den 22’ye  yükseltildi. Ancak bu artış ilk olarak 2018 yılı kazançlarına uygulanacağından 2018 Şubat ayında verilecek 2017 4. çeyrek geçici vergi beyannameleri ile Nisan 2018’de verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmayacak. (7061 sayılı Kanun)

10. E-fatura: 2016 yılı yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar, Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar, Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar 01/01/2018 tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olmak zorundadırlar. (VUK.454 sıra nolu tebliğ)

11. E-defter: 2016 yılı yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar ile Tütün Alkol Petrol piyasalarında üretici ve dağıtıcılar 01/01/2018 tarihinden itibaren e-defter mükellef olmak zorundadırlar. (VUK.454 sıra nolu tebliğ)

12. E-arşiv fatura: 2016 yılı yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar 01/01/2018 tarihi itibarıyla e-arşiv fatura mükellef olmaz zorundadırlar. (VUK.464 sıra nolu tebliğ)

13. Zorunlu BES : Çalışan sayısı 50-99 arasında olan işyerlerinde çalışanlar ile Çalışan sayısına bakılmaksızın kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihi itibarıyla işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

Çalışanların ücretinden yapılacak kesinti tutarı, prime esas kazancın % 3’ü oranında olacaktır. İşverenler çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarını çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine ödeyecek. Çalışanlar tarafından ödenen bu katkı paylarına,  % 25 oranında Devlet desteği verilecektir.  Ayrıca Cayma süresi sonrasında sistemde kalmaya devam edenlere 1.000 TL tutarında Devlet desteği sağlanacaktır.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olanlar için tüm işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.(4632 Sayılı Kanun)

Eskişehir SMMM Odası Yönetim Kurulu

  • Sosyal Medyada Paylaş